SiteMap

WorkinKorea

ສວນຂໍ້ມູນ
ລະບົບອານຸຍາດການຈ້າງງານ
ອຸປະກອນການສອນ
ການປືກສາບັນຫາ
ການແນະນຳການມູນລະນິທິ

전체메뉴

ການປືກສາບັນຫາ
외국인 노동자와 함께 하는 WORK IN KOREA

ການແນະນຳການປຶກສາ

ມູນລະນິທີເຮົາສະໜັບສະໜູນການປຶກສາບັນຫາກັບແປພາສາທາງໂທ ແລະ ໄປຢ້າມ ເພື່ອໃຫ້ແກ້ໄຂບັນຫາໃນບໍລິສັກທີ່ເກີກຈາກຄວາມແຕກຕ່າງການພາສາແລະ ວັດທະນະທຳ ໃນລະຫວ່າງນາຍຈ້າງກັບພະນັກງານ
ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ: ແຮງງານລາວ, ມົງໂກນ, ຫວຽດນາມ, ໄທ ແລະ ນາຍຈ້າງທີ່ຈ້າງແຮງງານຕ່າງປະເທດ

ຄຳປຶກສາທາງໂທລະສັບ

 • ແກ້ໄຂບັນໂດຍຮັບປຶກສາແລະແປພາສາໂດຍໂທລະສັບ ໃນລະຫວ່າງນາຍຈ້າງກັບແຮງງານຕ່າງປະເທດ
 • ປຶກສາກັບແປພາສາທາງໂທ: 031-884-0841
  • ພາສາເກົາຫຼີ ກົດເບີ 1
  • ພາສາຫວຽດນາມ ກົດເບີ 2
  • ພາສາມົງໂກນ ກົດເບີ 3
  • ພາສາໄທ ກົດເບີ 4
  • ພາສາລາວ ກົດເບີ 5

ປຶກສາກັບແປພາສາໂດຍໄປຢ້າມບໍລິສັດ

 • ເພີ້ມປຶກສາກັບແປພາສາໂດຍໄປຢ້າມສະຖານປະກອບກັນ ເພື່ອຄວາມເໝາະສົມກັບແຕ່ລະສະຖານປະກອບກັບ
 • ເຂດທີ່ສາມາດໄປຢ້າມ: ເຂດທີ່ຢູ່ໄກ້ກັບສູນຝຶກອົບຮົມຢໍຈູ
  • ກຽງກິ ກວາງຈຸຊິ, ຢໍຈູຊິ, ອີຊອນຊິ, ຍົງອີນຊິ, ຢາງປຽງກູນ
  • ຊູງຊ່ອງໂດ ຊຸງຈູຊິ, ເອີນຊຽງກູນ
  • ກັງວອນໂດ ວອນຈຸຊິ
 • ວັນເວລາໄປຢ້າມ: ກໍລະນິນາຍຈ້າງຂໍ້ມາຢ້າມ ຍົກເວັນການໃນເວລາ ຝຶກອົບຮົມການຈ້າງງານ
 • ຂັ້ນຕອນການໄປຢ້າມສະຖານປະກອບການ
  • ປຶກສາກັບແປພາສາທາງໂທລະສັບກ່ອນ → ຮຽກຮ້ອງການມາຟ້າມ → ໄດ້ຮັບການໃບສະມັກການມາຢ້າມ → ປັບວັນທີໄປຢ້າມບໍລິສັດ → ປຶກສາໂດຍຢ້າມ