SiteMap

WorkinKorea

ສວນຂໍ້ມູນ
ລະບົບອານຸຍາດການຈ້າງງານ
ອຸປະກອນການສອນ
ການປືກສາບັນຫາ
ການແນະນຳການມູນລະນິທິ

전체메뉴

ລະບົບອານຸຍາດການຈ້າງງານ
외국인노동자와 함께 하는 WORK IN KOREA

ປະກັນໄພແບບສະເພາະສຳລັບແຮງງານຕ່າງປະເທດ

ປະກັນໄພແບບສະເພາະ

ການປະກັນ 4 ຢ່າງຊື່ງບັງຄັບໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ແລະ ນາຍຈ້າງທີ່ຈ້າງແຮງງານຕ່າງປະເທດເຮັດປະກັນຕາມດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈ້າງງານແຮງງານຕ່າງປະເທດ

  • ສ່ວນທີ່ນາຍຈ້າງຮັບຜິດຊອບ:ປະກັນຄົບກຳນົດອອກນອກປະເທດ ( ຈ່າຍເງີນເທຈິກຄຶມ), ປະກັນຮັບຮອງການຄ້າງຈ່າຍຄ່າຈ້າງ
  • ສ່ວນທີ່ລູກຈ້າງຮັບຜິດຊອບ: ປະກັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີນທາງກັບປະເທດ, ປະກັນອຸບັດຕີໄພ

ຈຸດປະສົງຂອງການເຮັດປະກັນ

  • (ປະກັນຄົບກຳນົດອອກນອກປະເທດ, ປະກັນຮັບຮອງການຄ້າງຈ່າຍຄ່າຈ້າງ) ໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດທີ່ເຂົ້າມາໃນປະເທດເກົາຫຼີພາຍໃຕ້ລະບົບອະນຸຍາດການຈ້າງງານໂດຍສ່ວນຫລາຍເຮັດວຽກກັບສະຖານປະກອບການຂະໜາດນ້ອຍທີ່ນາຍຈ້າງຕັ້ງແຕ່ລະດັບທີມີເງີນທືນ ແລະ ໂຄງສ້າງທາງທຸລະກິດທີ່ບໍ່ແຂງແຮງງຈຳເປັນຕ້ອງດູແລເລື່ອງຄ່າຈ້າງ ແລະ ເງີນເທຈິກຄຶມຢ່າງມີປະສິດທີພາບ
  • (ປະກັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີນທາງກັບປະເທດ, ປະກັນອຸບັດຕີໄພ) ນອກຈາກຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອອັນສົມຄວນຈາກຄວາມເສຍຫາຍໂດຍອຸບັດຕີໄພ ແລະ ໂລກໄພໄຂ້ເຈັບແລ້ວຍັງຊ່ວຍຫຼຸດພາລະໃນເລື່ອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆໃນການເດີນທາງກັບປະເທດ

ເນື້ອເລື່ອງການປະກັນໄພແບບສະເພາະສຳລັບແຮງງານຕ່າງປະເທດ

ປະ​ເພດ ປະກັນ​​ເງີ​ນ​ເທ​ຈິ​ກີ​ມ ປະກັນ​ເດີນທາງ ປະກັນ​ການ​ຄ້າງ​ຈາຍ​ເງີ​ນ​ເດືອນ ປະກັນ​ອຸບັດ​ຕີ​ໄພ
ຈຸດປະສົງ ການ​ປ້ອງກັນທີ່​ພັກ​ອາ​ໃສ​ຢູ່​ຜິດ​ກົດ​ຫມາຍ ​ແລະ ລົດ​ພະລະການ​ຈາຍ​ເງີ​ນ​ເທ​ຈີ​ກີ​ມກ້ອນ​ໃຫ່ຍ ແບ່ງ​ເບົາ​ຄ່າ​ໃຊ້ຈ່າຍທີ​ຈຳ​ເປັນ​ໃນ​ກໍລະນີ​ເດີນທາງ​ກັບປະ​ເທດ ກຽມ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ບັນຫາ​ການ​ຄ້າງ​ຄ່າ​ຈ່າຍ​ເງີ​ນ​ເດືອ​ນ​ໃຫ້​ແຮງ​ງານ​ຕ່າງ​ຊາດ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໃນ​ກໍລະນີ​ເກີດ​ໂລກ​ໄພ ​ແລະ ​ເສຍ​ຊີວິດນອກ​ເວລາ​ປະຕິບັດ​ວຽກ
ອ້າງ​ອີງ ກ​.ຈ​.ຄ ມາດຕາ ທີ 13 ການ​ບັງຄັບ​ໃຊ້​ກົດ​ໝາຍ ມາດຕາ121 ກ​.ຈ.ຄ​ ມາດຕາ15 ການ​ບັງຄັບ​ໃຊ້​ກົດໝາຍ​ຮ່ວມ ມາ​ດຕາ 22 ຂໍ້ທີ 1, ກ​.ຈ.ຄ​ ມາດຕາ 23 ການ​ບັງຄັບ​ໃຊ້​ກົດໝາຍ​ຮ່ວມ ມາ​ດຕາ 27 ຂໍ້ທີ 2, ກ​.ຈ.ຄ​ ມາດຕາ 23 ການ​ບັງຄັບ​ໃຊ້​ກົດໝາຍ​ຮ່ວມ ມາດ​ຕາ 28
ຜູ້​ສະໝັກ ຜູ້​ປະ​ກອບ​ການ ແຮງ​ງານ​ຕ່າງປະ​ເທດ ຜູ້​ປະກອບ​ການ ແຮງ​ງານ​ຕ່າງປະ​ເທດ
ສະຖານ​ປະກອບ​ການ​ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ -,ສະຖານ​ປະກອບ​ການ​ທີ່​ມີ​ພະນັກງານ​ຈຳນວນ 1 ຄົນ​ຂື້ນ​ໄປ
- ຜູ້​ປະກອບ​ການ​ທີ່​ໃຊ້​ແຮງ​ງານ​ທີ່​ເຫຼືອ​ເວລາ​ພັກ​ເຊົາ 1 ປີ​ຂື້ນ​ໄປ
- - ໜື່ງ​ໃນ​ນີ້
* ຜູ້​ປະກອບ​ການ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ຍົກ​ເ​ເວັ້ນຄວາມ​ຄຸ້ມ​ຄອງຈາກ​ກົດໝາຍ​ການ​ເຮຽກຮ້ອງ​ຄ່າ​ຈ້າ
* ສະຖາານ​ປະກອບ​ການ​ທີ່​ໃຊ້​ແຮງ​ງານ​ບໍ່​ເກີນ ​300ຄົນ
-
ສະຖານ​ປະກອບ​ການ​ທີ່​ຍົກ​​​ເວັ້ນ ທຸລະ​ກິດ​ກໍ່ສ້າງ​ໄດ້​ສິດທິ​ພິ​ເສດ​ໃນ​ການ​ໃຊ້​ແຮງງານ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ( ກົດໝາຍ​ລວມ ມາດຕາ 12 ວັກ 1 ຂໍ້ 1) - ທຸລະ​ກິດ​ກໍ່ສ້າງ​ໄດ້​ສິດທິ​ພິ​ເສດ​ໃນ​ການ​ໃຊ້​ແຮງງານ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ( ກົດ ໝາຍ​ລວມ ມາດຕາ 12 ວັກ 1 ຂໍ້ 1) -
ຜູ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ ແຮງ​ງານ​ຕ່າງປະ​ເທດ ແຮງ​ງານ​ຕ່າງປະ​ເທດ ແຮງ​ງານ​ຕ່າງປະ​ເທດ ແຮງ​ງານ​ຕ່າງປະ​ເທດ
ຊວ່ງ​ເວລາ​ທີ່​ຕ້ອງ​ສະໝັກ ພາຍ​ໃນ15 ວັນ​ນັບ​ແຕ່​ວັນທີ່​ສັນຍາ​ມີ​ຜົນ​ບັງຄັບ​ໃຊ້ ພາຍ​ໃນ3​ເດືອນນັບ​ແຕ່​ວັນທີ່​ສັນຍາ​ມີ​ຜົນ​ບັງຄັບ​ໃຊ້ ພາຍ​ໃນ15 ວັນ​ນັບ​ແຕ່​ວັນທີ່​ສັນຍາ​ມີ​ຜົນ​ບັງຄັບ​ໃຊ້ ພາຍ​ໃນ15 ວັນ​ນັບ​ແຕ່​ວັນທີ່​ສັນຍາ​ມີ​ຜົນ​ບັງຄັບ​ໃຊ້
ບົດ​ລົງ​ໂທດ ປັບ​ໃໝ​ເງີ​ນບໍ່​ເກີນ5ລ້ານ​ວອນ( ຄ້າງ​ຊໍາລະ3 ຄັ້ງ​ຂື້ນ​ໄປ) ປັບ​ໃໝ8 ​ແສນ​ວອນ ປັບ​ໃໝ​ເງີ​ນບໍ່​ເກີນ5ລ້ານ​ວອນ ປັບ​ໃໝ​ເງີ​ນບໍ່​ເກີນ5ລ້ານ​ວອນ
ວິທີ​ຊໍາລະ​ເບ້ຍ​ປະກັນ ​ແລະ ຈຳນວນ 8.3%ຂອງ​ເງີ​ນ​ເດືອນ​ຂັ້ນ​ພື້ນຖານ​ທຸກ​ເດືອນ ເງີ​ນກ້ອນ​ການ​ຜ່ອນ​ເປັນ ​3 ງວດ ຕາມ​​ແຕ່ລະ​ປະ​ເທດ 4-6 ​ແສນ​ວອນ ເງີ​ນກ້ອນ​15.000 ​ວອນຕໍ່​ປີ ເງິນກ້ອນ20.000 ວອນຕໍ່3ປີ( ຕາມ​ແຕ່​ເພດ, ອາຍຸ )
ກໍລະນີ​​ປະກັນ​ໄພຄວບ​ຄຸມ ແຮງ​ງານ​ທີ່​ຍ້າຍວຽກຫຼືກັບປະ​ເທດ​ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ໃນ​ສະຖານ​ປະກອບ​ການ​ເກີນ 1 ປີ​ຂື້ນ​ໄປ ( ຍົກ​ເວັ້ນການ​ກັບ​ຊົ່ວຄາວ) ແຮງ​ງານ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ກັບປະ​ເທດ ( ຍົກ​ເວັ້ນກັບ​ຊົ່ວ​ຄາວ ) - ກັບ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ສະໝັກ​ໃຈ​ລວມທັງ​ຈາກ​ການຖືກ​ເນລະ​ເທດ -ຈ່າຍ​ໃຫ້​ໃນ​ກໍລະນີ​ມີການ​ຄ້າງ​ຊໍາລະ ​ເງີ​ນ​ເດືອນ​ຈາກ​ຜູ້​ປະກອບ​ການ ໃນ​ກໍລະນີ​ທີ່​ແຮງ​ງານ​ຕ່າງປະ​ເທດພິການ ຫຼື ​ເສຍ​ຊີວີ​ດນອກ​ເວລາ​ທຳ​ງານ