SiteMap

WorkinKorea

ສວນຂໍ້ມູນ
ລະບົບອານຸຍາດການຈ້າງງານ
ອຸປະກອນການສອນ
ການປືກສາບັນຫາ
ການແນະນຳການມູນລະນິທິ

전체메뉴

ລະບົບອານຸຍາດການຈ້າງງານ
외국인 노동자와 함께 하는 WORK IN KOREA

ປະກັບໄພສັງຄົມ

ການປະກັນສຸຂະພາບ [ກົດໝາຍປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ]

ການປະກັນທີ່ທັງເຈົ້າຂອງສະຖານປະກອບການ ແລະ ແຮງງານຕ້ອງເຂົ້າຮ່ວມຕາມໜ້າທີດັ່ງນັ້ນແຮງງານ ຕ່າງປະເທດຈື່ງຕ້ອງເຂົ້າຮ່ວມດ້ວຍເຊັ່ນກັນ

  • ເບ້ຍປະກັນ: ເງິນເດືອນ x 6.86%
  • ຜູ້ຊໍາລະເບ້ຍປະກັນ: ແຮງງານ 3.43%, ເຈົ້າຂອງສະຖານປະກອບການ 3.43%

ການປະກັນອຸປະຕິເຫດໃນການເຮັດວຽກ [ກົດໝາຍປະກັນອຸປະຕິເຫດຈາກການເຮັດວຽກ]

ການປະກັນທີ່ທຸກໆທຸລະກິດ ແລະ ສະຖານປະກອບທີ່ມີການໃຊ້ແຮງງານຕ້ອງເຂົ້າຮ່ວມຕາມໜ້າທີ່ ດັ່ງນັ້ນ ທຸລະກິດ ຫຼືສະຖານປະກອບການທີ່ມີການໃຊ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດຈື່ງຕ້ອງເຂົ້າຮ່ວມດ້ວຍເຊັ່ນກັນ ດັງນັ້ນ

  • ເບ້ຍປະກັນ : ອັດຕາເບ້ຍປະກັນແຕກຕ່າງກັນຕາມປະເພດຂອງງານ (0.7~34.0%ຂອງຄ່າຈ້າງທັງໝົດ)
  • ຜູ້ຊໍາລະເບ້ຍປະກັນ : ເຈົ້າຂອງສະຖານປະກອບການ 100%

ການປະກັນການຈ້າງງານ [ກົດໝາຍປະກັນການຈ້າງງານ]

ການປະກັນທີ່ທຸກໆທຸລະກິດ ແລະ ສະຖານປະກອບການທີ່ມີການໃຊ້ແຮງງານເຂົ້າຮ່ວມຕາມໜ້າທີ ແຕ່ກໍລະນີການຈ້າງງານທີບໍ່ໃຊ້ແຮງງານວິຊາຊີບ(E-9), ຫຼືການເຂົ້າມາໂດຍມີຈຸດປະສົງທາງທຸລະກິດ (H-2) ສາມາດເຮັດໄດ້ຕາມຄວາມສະໝັກໃຈ

  • ເບ້ຍປະກັນ: ເງິນເດືອນx ອັດຕາເບ້ຍປະກັນ
  • ຜູ້ຊໍາລະເບ້ຍປະກັນ : ແຮງງານ 0.65%, ເຈົ້າຂອງສະຖານປະກອບການ 0.9~1.5%(ຄ່າຕົກງານ 0.65% + ຄວາມຫມັ້ນຄົງການວຽກງານ, ທຸລະກິດທີພັດທະນາຄວາມສາມາດອາຊີບ 0.25~0.85%)

ກອງທືນບໍານານແຫ່ງຊາດ [ກົດໝາຍກອງທືນບໍານານແຫ່ງຊາດ]

ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ຖຶກຈ້າງງານໃນສະຖານປະກອບການທີ່ມີການໃຊ້ກອງທືນບໍານານແຫ່ງຊາດ( ສະໝັກທາງສະຖານປະກອບການ) ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ອາໃສຢູ່ພາຍໃນປະເທດ( ສະໝັກທາງເຂດ) ຕ້ອງເຂົ້າຮ່ວມຕາມພັນທະ

  • ແຕ່ໃນກໍລະນີໂຄງການເງິນບໍານານຂອງປະເທດຕົນບໍ່ກົງກັບກັບທືນບໍານານແຫ່ງຊາດຂອງປະເທດເກົາຫຼີຕາມການຕົກລົງ ຮ່ວມກັນລະຫວ່າງປະເທດຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນການເຂົ້າຮ່ວມ
  • ເບ້ຍປະກັນ: ເງິນເດືອນ x9.0%
  • ຜູ້ຊໍາລະເບ້ຍປະກັນ: ແຮງງານ 4.5%, ເຈົ້າຂອງສະຖານປະກອບການ 4.5%
  • ເງື່ອນໄຂປະຈຸບັນຂອງກອງທືນບໍານານແຫ່ງຊາດແບ່ງຕາມແຕ່ລະປະເທດ(ປະຈຸບັນເດືອນທັນວາ ປີ 2019)

ປະເທດທີ່ສະໝັກທາງສະຖານປະກອບການ ຫຼື ທາງເຂດ (ລວມມີ 3 ປະເທດ)) ປະເທດທີ່ສະໝັກທາງສະຖານປະກອບການແຕ່ຍົກເວັນການສະໝັກທາງເຂດ(ລວມມີ 6 ເທດ) ປະເທດທີ່ຍົກເວັ້ນການສະໝັກທັງທາງສະຖາປະກອບການ ແລະ ທາງເຂດ (ລວມມີ 7 ປະເທດ))
ຈີນ, ຟີລີບປີນ, ອຸດສເບກກິດສຖານ* ຄີກິດສະຖານ, ມົງໂກນ, ສີລັງກາ, ອີນໂດເນເຊຍ, ໄທ, ລາວ ຫວຽດນາມ, ມຽນມາ,ເນປານ, ບັງກາເດັດ, ປາກິສຖານ, ກໍາປູເຈຍ, ຕີມໍຕາເວັນອອກ
* ແຕ່ສຳລັບປະເທດອຸສເບກກິດສຖານລູກຈ້າງຖືວີຊ່າ E-9 ຈະຍົກເວັ້ນການຮ່ວມໂຄງການເງິນບໍານານແຫ່ງຊາດ