SiteMap

WorkinKorea

ສວນຂໍ້ມູນ
ລະບົບອານຸຍາດການຈ້າງງານ
ອຸປະກອນການສອນ
ການປືກສາບັນຫາ
ການແນະນຳການມູນລະນິທິ

전체메뉴

ການແນະນຳການມູນລະນິທິ
외국인노동자와 함께 하는 WORK IN KOREA

ການທັກທາຍ

ສະບາຍດີ
ຍິນດີທີຕ້ອນຮັບທີ່ເຂົ້າເວັບໄຊທ໌ພວກເຮົາ

ມູນລະນິທິເຮົາແມ່ນອົງການລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງການຈ້າງງານແລະແຮງງານ ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາຊຶ່ງກັນແລະກັນ, ປະຕິບັດວຽກງານໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບການ ປ່ຽນອາຊີບ, ສົ່ງເສີມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງສາກົນກ່ຽວກັລລະບົບການພົວພັນ ດ້ານແຮງງານ

ພວກເຮົາປະຕິບັດການຝຶກອົບຮົມການຈ້າງງານສຳລັບແຮງງານຕ່າງປະເທດທີ່ເຂົ້າປະເທດເກົາຫຼີໂດຍທາງລະບົບອານຸຍາດການຈ້າງງານ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມສາມາດການ ວຽກ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການແປພາສາກັບປຶກສາຫາຫຼືຄວາມທຸກໃຈ, ສົ່ງຂໍ້ມູນ ການຮຽນພາສາເກົາຫຼີ, ກຳເນີນການພິທີວັດທະນະທຳ ແລະ ອື່ນໆ

ເວັບໄຊທ໌ນີ້ແມ່ນພາກສ່ວນສະໜັບສະໜຸນການແຮງງານຕ່າງປະເທດ ພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມສຳລັບສົ່ງຂໍ້ມູນທີເໝາະສົມກັບເຊັ່ນ: ສຳລັບແຮງງານຕ່າງປະເທດສາມາດຕັ້ງຖີ່ນຖານໄວໃນເກົດຫຼີ ແລະ ຈັດຕັ້ງຄວາມ ສຳພັນໃນລະຫວ່າງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານກບັຜູ້ອອກແຮງງານ

ຂໍຂອບໃຈ

Daehwan Kim ເລຂາທິການໃຫຍ່