SiteMap

WorkinKorea

ສວນຂໍ້ມູນ
ລະບົບອານຸຍາດການຈ້າງງານ
ອຸປະກອນການສອນ
ການປືກສາບັນຫາ
ການແນະນຳການມູນລະນິທິ

전체메뉴

ການແນະນຳການມູນລະນິທິ
외국인노동자와 함께 하는 WORK IN KOREA

ການແນະນຳການກິດຈະກຳ

ກິດຈະການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຝືກອົບຮົມການຈ້າງງານ

ຈຸດປະສົງ

 • ສຳລັບແຮງງານຕ່າງປະເທດທີ່ເຂົ້າປະເທດໂດຍລະບົບອານຸຍາດການຈ້າງງານ ສາມາດຕັ້ງຖີ່ນຖານໄວໄດ້ໃນດ້ານອຸດສະຫະກຳ ແລະ ສົ່ງເສີມການສິນທຳ
 • ຂໍ້ອ້າງ: ຕາມກົດໝາຍການຈ້າງງານແຮງງານຕ່າງປະເທດ(ມາດຕາ 11) ແລະ ການປະກາດໃຊ (ມາດຕາ 18 ຂໍ້ 2) ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງເປັນສະຖາບັນການສຶກສາຈາກ ກະຊວງແຮງງານ
 • ສະໜັບສະໜຸນເພື່ອ ຕັ້ງຖີ່ນຖານວັດທະນະທຳ ຂອງພັດທະນາຜູ້ອອກແຮງງານ ກັບຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ໂດຍກິດຈະການທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ແລະ ນາຍຈ້າງ

ຝືກອົບຮົມການຈ້າງງານສຳລັບແຮງງານຕ່າງປະເທດ

ດຳເນີນການຝືກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ແຮງງານລາວ, ມົງໂກນ, ຫວຽດນາມ, ໄທ(ອຸດສະຫະກຳການຜະລິດ ການບໍລິການ) ເພື່ອ ຄຸມຄອງສິດທິມະນຸດ ແລະ ປ້ອງກັນເກີດອຸປັດຕິເຫດໃນອຸດສະຫະກຳ

 • ຊ່ວງເວລາການຝືກອົບຮົມ : 2ຄືນ 3ມື້ (16ຊົ່ວໂມງ)
 • ເນື້ອເລື່ອງການຝືກອົບຮົມ : ປະກອບດ້ວຍ ວັດທະນະທຳເກົາຫຼີ, ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂອງ, ຂັ້ນຕອນການໃຫ້ຄຳປືກສາບັນຫາຄວາມທຸກໃຈ, ຄວາມປອດໄພຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ, ຝີມືເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ອື່ນໆ
 • ເຮັດປະກັນອູປະຕິເຫດ ກັບ ປະກັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີນທາງກັບປະເທດ ໃນເວລາການຝືກອົບຮົມ

ແຜນການພື້ນຖານການຝືກອົບຮົມ

 • ຄູສອນທີ່ສາມາດພາສາພື້ນເມືອງຈະສອນໃຫ້ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຜົນກະທົບ ໃນຝືກອົບຮົມ
 • ໃຊ້ອຸປະກອນສອນເຊັ່ນ: ວິດິໂອ ແລະ ປື້ມເປັນພາສາພື້ນເມືອງ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ການເຂົາໃຈ
 • ຝືກອົບຮມການປ້ອງກັນອຸປະຕິເຫດໃນອຸສະຫະກຳ
 • ຝືກອົບຮົມໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງສິດທິມະນຸດ

ຝືກອົບຮົມສຳລັບາຍຈ້າງ

 • ການແນະນຳການກົດໝາຍແລະລະບົບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈ້າງແຮງງານຕ່າງປະເທດ
 • ເຮັດປະກັນຄົບກຳນົດອອກນອກປະເທດ, ປະກັນຮັບຮອງການຄ້າງຈ່າຍຄ່າຈ້າງ
 • ດຳເນີນການກິດຈະການຮັບຄຳຮ້ອງການຄືນເງິນກ່ຽວກັບການຝືກອົບຮົມການຈ້າງງານ ແຮງງານຕ່າງປະເທດ

ສະໜັບສະໜູນການແຮງງານຕ່າງປະເທດ ແລະ ນາຍຈ້າງ

ສະໜັບສະໜູນການແປພາສາ ກັບປືກສາຫາຫຼືຄວາມທຸກໃຈ

 • ຄຳປືກສາທາງໂທລະສັບ : ສະໜັບສະໜຸນການແປພາສາ ແລະ ປືກສາຄວາມທຸກໃຈໃນ ບ່ອນເຮັດວຽກ
 • ຄຳປືກສາດ້ວຍຢ້ຽມຢາມບໍລິສັດ: ໃຫ້ຄຳປືກສາທີ່ເໝາະສົມກັບທຸກໆບໍລິສັດ

ການໃຫ້ຂໍ້ມູນການຊ່ວຍເຫຼືອການພັກພາອາໄສໃນເກົາຫຼີສຳລັບແຮງງານຕ່າງປະເທດ

 • ການໃຫ້ຂໍ້ມູນການຊ່ວຍເຫຼືອການພັກພາສາໄສໃນເກົາຫຼີ ແລະ ສຳລັບຕຽມໄວ້ການ ກັບປະເທດ ຫຼັງຮັບຝືກອົບຮົມການຈ້າງງານແລ້ວ
 • ການໃຫ້ຂໍ້ມູນການພັກອາໄສໃນເກົາຫຼີພື້ນຖານພາຍໃນ 3ເດືອນນັບແຕ່ເຂົ້າປະເທດ (ອີເມວ, 6ເທື່ອ/3ເດືອນ)
 • ຫຼັງ 33ເດືອນ ມື້ຈາກຮັບຝືກອົບຮົມ ສົ່ງໃຫ້ຂໍ້ມູນການກັບປະເທດ ແລະ ການຈ້າງງານໃໝ່ໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ

ການບໍລິຫານ ເວັບໄສທ໌(www.workinkorea.org)

 • ການໃຫ້ຂ່າວທີ່ກ່ຽວກັບແຮງງານຕ່າງປະເທດກັບລະບົບອານູຍາດການຈ້າງງານ
 • ການໃຫ້ຂໍ້ມຸນການດໍາລົງຊີວິດໃນເກົາຫຼີລຳລັບແຮງງານຕ່າງປະເທດ

ກິດຈະການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ອົງການຈັດສົ່ງແຮງງານແລະອົງການຝືກອົບຮົມກ່ອນ ເຂົ້າປະເທດ

 • ດ້ວຍຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດສົ່ງແຮງງານຕ່າງປະເທດແລະອົງການຝືກອົບຮົມກ່ອນ ສົ່ງເສີມຜົນກະທົບການຝືກອົບຮົມ ການຈ້າງງານ
 • ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ອົງການຈັດສົ່ງແຮງງານດ້ວຍຢ້ຽມຢາມ
 • ສະໜັບສະໜູມໃຫ້ອົງການຈັດສົ່ງແຮງງານດ້ວຍເຊື້ອເຊີນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຢູ່ໃນເກົາຫຼີ

ດຳເນີນການພິທີວັດທະນະທຳ ແລະ ຝືກອົບຮົມທ້ອງຖິ່ນ

 • ຄຳປືກສາກັບຝືກອົບຮົມໃນທ້ອງຖິ່ນ
 • ຝືກອົບຮົມເພີ້ມເຕີມໃຫ້ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງສິດທິມະນູດຂອງແຮງງານຕ່າງປະເທດ ແລະ ພັດທະນາລະດັບແນວຄິດກ່ຽວກັບ ຄວາມປອດໄພການອຸດສະຫະກຳ
 • ໃຫ້ຄຳປືກສາເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໃນບໍລິສັດ
 • ການແນະນຳວິທີການຕຽມໄວ້ສຳລັບກັບປະເທດໃຫ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດຈະກັບ ປະເທດໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້
 • ຈັດພິທິການວັດທະນະທຳເພື່ອ ສົ່ງເສີມຄວາມສຳພັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຊົງຈຳໃນເກົາຫຼີ

ການຜະລິດ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ມຸນການປົກຄອງຈ້າງແຮງງານຕ່າງປະເທດ