SiteMap

WorkinKorea

ສວນຂໍ້ມູນ
ລະບົບອານຸຍາດການຈ້າງງານ
ອຸປະກອນການສອນ
ການປືກສາບັນຫາ
ການແນະນຳການມູນລະນິທິ

전체메뉴

ການແນະນຳການມູນລະນິທິ
외국인노동자와 함께 하는 WORK IN KOREA

ສະຖານທີ່

  • ທີ່ຢູ່ : (12667) ກຽງກີໂດ ຢໍຈຸຊິ ຈອມໂດງມອນ ຈັງຢໍໂລ 987-189 ໂປນກັວນ ຊັ້ນ2
  • Tel 031-884-0841 Fax 031-884-0006