SiteMap

WorkinKorea

ສວນຂໍ້ມູນ
ລະບົບອານຸຍາດການຈ້າງງານ
ອຸປະກອນການສອນ
ການປືກສາບັນຫາ
ການແນະນຳການມູນລະນິທິ

전체메뉴

ສວນຂໍ້ມູນ
외국인노동자와 함께 하는 WORK IN KOREA

ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຮງງານຕ່າງປະເທດ

ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຮງງານຕ່າງປະເທດ

  • ຂໍ້ມູນການປອດໄພໃນອູດສາຫະກຳສຳລັບແຮງງານຕ່າງປະເທດ
  • ໜ່ວຍງານສະວັດດີການແຮງງານ(☎ 1588-0075)
  • ໜ່ວຍງານບຳນານແຫ່ງຊາດ(☎ 1355)
  • ຂໍ້ມູນຂອງສູນໂທ​ດາ​ນູ​ຣິ