SiteMap

WorkinKorea

ສວນຂໍ້ມູນ
ລະບົບອານຸຍາດການຈ້າງງານ
ອຸປະກອນການສອນ
ການປືກສາບັນຫາ
ການແນະນຳການມູນລະນິທິ

전체메뉴

ລະບົບອານຸຍາດການຈ້າງງານ
외국인노동자와 함께 하는 WORK IN KOREA

ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະປ່ຽນປະເພດວີຊາ( E-9 ≫ E-7 )

ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະປ່ຽນປະເພດວີຊາ( E-9 → E-7 )

ການຄັດເລືອກແຮງງານຕ່າງດາວໃນເກົາຫຼີ 5 ປີຂື້ນໄປໂດຍມີວີຊ່າ E-9ແລະອາຍຸບໍ່ເກີນກຳນົດ ມີຄວາມສາມາດສູງໃນດ້ານການສຶກສາ ວຸດທິພາສາເກົາຫຼີ ອື່ນໆ ສາມາດປ່ຽນວິຊ່າຈາກ E-9 ເປັນ E-7 ໄດ້

ຄຸນນະສົມບັດຂອງຜູ້ສະມັກ

ອຸດສາຫະກຳທົ່ວໄປ ອຸດສາຫະກຳຫຼັກ
  • ອາຍຸ 35↓, ອາຍຸເຮັດວຽກຢູ່ເກົາຫຼີ 5 ປີ↑
  • ການສຶກສາ: ວິທະຍາໄລ↑
  • ໃບຮັບຮອງຜູ້ຜ່ານການທົດຊອບມາດ ຕະຖານສີມືແຮງງານແຫ່ງຊາດຫຼືໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງສະເລ່ຍຫຼາຍກ່ວາຄົນທີ່ເຮັດວຽກປະເພດດຽວກັນ
  • ການທົດຊອບພາສາເກົາຫຼີ(TOPIK) 3 ຫຼື ໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມທາງສັງຄົມ
  • ອາຍຸ 40↓, ອາຍຸໃນອຸດສາຫະກຳຫຼັກ 5 ປີ↑
  • ການສຶກສາ : ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ↑
  • ໃບຮັບນອງຜູ້ຜ່ານການທົດວອບສີມືແຮງງານແຫ່ງ ຊາດຫຼືໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງສະເລ່ຍຫຼາຍກ່ວາຄັນທີ່ເຮັດວຽກປະເພດດຽວກັນຫຼືຜ່ານການທົດສອບທັກສະພິເສດ
  • ການທົດຊອບພາສາເກົາຫຼີ(TOPIK) 2 ຫຼື ໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມທາງສັງຄົມ

ການປະເມີນຄ່າຕາມສີມືທາງດ້ານອຸດສະຫະກຳ

ຄ່າຈ້າງລາຍປີ ໃບປະກາດສະນີຍາບັດ ຜ່ານການທົດສອບສີມື
ຫຼາຍກ່ວາ33~26ລ້ານວອນ ວີສະວະກອນ~ ຊ່າງຝີມື 10 ຄະແນນ
20~10 ຄະແນນ 20~10 ຄະແນນ
ປະວັດການສຶກສາ ອາຍຸ ຄວາມສາມາດດ້າານພາສາເກົາຫຼີ
ປ. ຕີ~ມ. ປາຍ ຕ່ຳກ່ວາ 24 ~ 39 ປີ ໂທປີກ(TOPIK) ຫຼື ໄດ້ຮັບການຝືກອົບຮົມທາງສັງຄົມ ລະດັບ4~1
20~5 ຄະແນນ 20~2 ຄະແນນ 20~5 ຄະແນນ
Total{{pagination.totalCount}}
게시판 : 번호, 제목, 작성자, 등록일, 조회수
No Title Registration date Views
{{data.rno}} {{data.sj}} {{data.writngDt | moment('YYYY-MM-DD')}} {{data.readngCo}}
Title {{data.sj}}
Registration date {{data.writngDt | moment('YYYY-MM-DD')}} Views {{data.readngCo}}
출처 {{data.origin}}
Attachments

Back to list