SiteMap

WorkinKorea

Мэдээлэл Талбай
Гадаад ажилчдыг ажиллуулах систем
Сургалтын материал
Зөвлөгөөний булан
Үйл ажиллагаа танилцуулах

전체메뉴

Мэдээлэл Талбай
외국인노동자와 함께 하는 WORK IN KOREA

Гадаад ажилчтыг холбогдох Байгууллагууд

Гадаад ажилчинтай холбоотой байгууллага

  • Аюулгүй ажиллагаа, эрүүл мэндийн сан Гадаадын ажилчдын материал
  • Хөдөлмөр нийгэм халамжийн хэлтэс(☎ 1588-0075)
  • БНСУ-ын Үндэсний Тэтгэврийн Алба(☎ 1355)
  • Данүри лавлах төв