SiteMap

WorkinKorea

กระดานข่าวสาร
แนะนำระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ(ระบบEPS)
ข้อมูลการศึกษา
ห้องปรึกษา
แนะนำกิจกรรม

전체메뉴

แนะนำระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ(ระบบEPS)
외국인노동자와 함께 하는 WORK IN KOREA

สถานภาพแรงงานต่างชาติตามกฎหมาย

ความนิยามของแรงงานต่างชาติ

แรงงานต่างชาติคือผู้ที่ไม่มีสัญชาติเกาหลีและกำลังทำงานหรือต้องการที่จะทำงานในธุรกิจหรือ หรือ สถานประกอบการในประเทศเกาหลีเพื่อที่จะได้รับค่าจ้าง

กลุ่มเป้าหมายที่ปรับใช้ พ.ร.บ.ว่าด้วยการจ้างงานแรงงานต่างชาติคือแรงงาน ต่างชาติ ผู้ที่มีสถานะวีซ่าแรงงานไร้ฝืมือ(E-9)หรือวีซ่าการเยี่ยมเพื่อทำงาน(H-2)

สถานภาพแรงงานต่างชาติตามกฎหมาย

การใช้กฎหมายมาตรฐานแรงงาน

 • นำ พ.ร.บ.มาตรฐานแรงงาน และกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง มาใช้อย่างเท่าเทียม กันกับแรงงานภายในประเทศ ไม่ว่าสถานะการพำนักถูกหรือผิดกฎหมายก็ตาม
(ตัวอย่าง) แรงงานผู้ไม่มีวีซ่าก็สามารถได้รับความช่วยเหลือในเรื่อง การค้างค่าจ้าง และได้รับการชดเชยในเรื่องอุบัติเหตจากการทำงาน ฯลฯ
 • แต่งานเกษตรและปศุสัตว์ประมงหรือสถานประกอบการที่มีลูกจ้างประจำไม่เกิน4คน ให้บังคับใช้ เฉพาะส่วนประการนี้เท้านั้น (เหมือนกันทั้งแรงงานต่างชาติและในประเทศ)

ห้ามเลือกปฏิบัติระหว่างแรงงานเกาหลีกับแรงงานต่างชาติ

 • นายจ้างไม่สามารถเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมได้โดยอ้างเหตุผลแห่งการเป็นแรงงานต่างชาติ
ห้ามเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าไม่ว่าสถานะการพำนักของแรงงานต่างชาติเป็นถูกหรือผิดกฎหมายก็ตาม
 • แต่สามารถเลือกปฏิบัติได้โดยชอบธรรมด้วยเหตุผลตามความสามารถ และประสิทธิภาพในผลผลิต

ระยะเวลาการทำงาน (พ.ร.บ.ว่าด้วยการจ้างแรงงานต่างชาติ มาตรา18 และมาตรา18 ข้อที่2)

 • แรงงานต่างชาติสามารถทำงานได้ภายในระยะเวลา3ปี นับตั้งแต่วันที่เข้ามาในประเทศ (พ.ร.บ.ว่าด้วยการจ้างแรงงานต่างชาติ มาตรา 18)
 • แต่แรงงานต่างชาติที่ระยะเวลาทำงานครบกำหนด3ปีแล้ว สามารถยื่นขอต่อระยะเวลาทำงาน(1ปี10เดือนได้ โดยจำกัดให้ต่อได้น้อยกว่า 2ปี ต่อ 1ครั้ง (พ.ร.บ.ว่าด้วยการจ้างแรงงานต่างชาติ มาตรา 18 ข้อที่2)
 • หลังลูกจ้างทำงานครบระยะเวลา 3ปี ก่อนที่จะออกนอกประเทศ นายจ้างต้องได้รับอนุญาตการจ้างงานซ้ำโดยยื่นขอต่อระยะเวลาทำงานจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ระบบการจ้างงานซ้ำ

 • หลังจากที่ต่อสัญญาแล้ว(3ปี+1ปี10เดือน) แรงงานที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เหมาะสมมาตลอดนั้น สามารถให้เดินทางเข้ามาทำงานได้อีกครั้ง โดยใช้ระบบการกลับเข้าประเทศอีกครั้งสำหรับแรงงานผู้ขยันทำงาน

การใช้ประกันสังคมหลัก 4ข้อ

 • ประกันค่าชดเชยอุบัติเหตุทางอุตสาหกรรม (บังคับทำ), ประกันสุขภาพแห่งชาติ (บังคับทำ), เงินบำนาญแห่งชาติ (ข้อตกลงระหว่างประเทศ), การประกันการจ้างงาน (ไม่บังคับ)
 • แรงงานต่างชาติสามารถขอรับการยกเว้นการประกันภัยระยะยาวสำหรับผู้สูงวัยได้

การดำเนินการทำประกันแบบเฉพาะสำหรับแรงงานต่างชาติ

 • เพื่อคุ้มครองสิทธ์ประโยชน์ของแรงงานต่างชาติจึงดำเนินการทำประกันครบกำหนดออกนอกประเทศ, ประกันค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศ, ประกันรับรองการค้างจ่าย ค่าจ้าง, ประกันอุบัติเหตุ (บังคับทำ)