SiteMap

WorkinKorea

กระดานข่าวสาร
แนะนำระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ(ระบบEPS)
ข้อมูลการศึกษา
ห้องปรึกษา
แนะนำกิจกรรม

전체메뉴

แนะนำระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ(ระบบEPS)
외국인노동자와 함께 하는 WORK IN KOREA

ระบบการจ้างงานใหม่

เนื้อหาโดยสังเขปเกี่ยวกับการจ้างงานใหม่

ระยะเวลาในการทำงาน 3 ปี (ตามกฎ)

  • ระบบการอนุญาตการจ้างงานนั้น เป็นไปตามกฎการหมุนเวียนระยะสั้น, ตามกฎการป้องกันการย้ายถิ่นฐานนั้นกำหนดให้ระยะเวลาการทำงานต้องเป็น 3 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้ามาในประเทศ
* เพราะคำนึงถึงการทำงานในระยะสั้น จึงห้ามนำสมาชิกในครอบครัวเข้ามา

การขยายเวลาสำหรับระยะเวลาการทำงานที่น้อยกว่า 2 ปี(การยกเว้น)

  • ในกรณีที่นายจ้างมีความประสงค์ที่จะจ้างงานซ้ำ อนุญาตให้ต่ออายุการทำงานได้ 1 ครั้ง โดยจำกัดให้ขยายระยะเวลาการทำงานได้น้อยกว่า 2 ปี

ผู้ที่ยื่นและระยะเวลายื่นขออนุญาตจ้างงานซ้ำ

ผู้ที่ยื่น

  • นายจ้างที่จ้างแรงงานต่างชาติอย่างถูกกฎหมาย จนครบระยะเวลาที่อนุญาตให้ทำงาน 3 ปี
* ถ้าระยะเวลาในสัญญาจ้างจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำงานของลูกจ้าง เหลือมากกว่า 1 เดือน สามารถจ้างงานซ้ำได้ (ตัวอย่าง : วันที่ 30 เดือนตุลาคม จะสิ้นสุดระยะเวลาการทำงาน 3 ปี นายจ้างจะทำสัญญาจ้างงานซ้ำกับลูกจ้างในวันที่ 1 เดือน ตุลาคม ไม่ได้)

ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง

  • นายจ้างที่จ้างแรงงานต่างชาติอยู่ ต้องยื่นเรื่อง ภายใน90วันถึง7 วันก่อนระยะเวลาการทำงานจะ สิ้นสุดลง (ต้องทำในระยะเวลาที่กำหนด)

การอนุญาตจ้างงานซ้ำ และการต่ออายุวีซ่า

  • นายจ้างรับการอนุญาตการจ้างงานซ้ำที่ศูนย์จัดหางาน (เอกสารยืนยันการต่ออายุการทำงาน) และลูกจ้างต้องได้รับการต่ออายุวีซ่า และระยะเวลาการพำนักจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง