SiteMap

WorkinKorea

กระดานข่าวสาร
แนะนำระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ(ระบบEPS)
ข้อมูลการศึกษา
ห้องปรึกษา
แนะนำกิจกรรม

전체메뉴

แนะนำระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ(ระบบEPS)
외국인노동자와 함께 하는 WORK IN KOREA

ระบบการเข้าประเทศใหม่สำหรับแรงงานต่างชาติผู้ขยันทำงาน

ระบบการเข้าประเทศใหม่สำหรับแรงงานต่างชาติผู้ขยันทำงาน

 • กรณีที่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานแล้ว (4 ปี 10 เดือน) แล้วนายจ้างต้องการที่จะจ้างต่อ ระบบการช่วยเหลือลูกจ้างต่างชาติให้ได้เข้าประเทศมาทำงานต่อในสถานประกอบการเดิมหลังจากกลับภูมิลำเนาไปแล้ว 1 เดือน
  * หัวข้อสิทธิพิเศษ : จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี และไม่ต้องเข้าการฝึกอบรมการทำงานก่อนและหลังการเข้าประเทศ, ไม่มีการจำกัดอายุ

เงื่อนไขการนำไปใช้

(แรงงานต่างชาติ) ต้องทำงานในสถานประกอบการเพียงแห่งเดียวตลอดจนครบระยะเวลาการทำงาน (4 ปี 10 เดือน) โดยไม่ย้ายที่ทำงาน

 • แรงงานต่างชาติผู้ที่เคยพำนักอยู่อาศัยในเกาหลีด้วยฐานะวีซ่าE-9หรือE-10รวมแล้ว ระยะเวลาน้อยกว่า5ปี
 • แต่ถ้ามีเหตุที่นายจ้างเลิกกิจการโดยไม่อยู่ในการรับผิดชอบต่อลูกจ้าง (แจ้งจากรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงแรงงาน) แล้วลูกจ้างต้องการจะเปลี่ยน สถานประกอบการโดยที่เหลือ สัญญาจ้างกับนายจ้างเดิม 1 ปีขึ้นไป สามารถเปลี่ยน สถานประกอบการได้ (ยืนยันการ ใช้หรือไม่ ที่ศูนย์จัดหางานในเขตพื้นที่)

(สถานประกอบการ) งานเกษตรและปศุสัตว์, ประมง และอุตสาหกรรมที่มีลูกจ้างน้อยกว่า100 คน

* เงื่อนไขการออกใบอนุญาตการจ้างงานทั้งหมดต้องมีความเหมาะสม

วิธีการยื่นเรื่อง

 • (ผู้ที่ยื่น) นายจ้างที่จ้างแรงงานขยันทำงาน ผู้ประสงค์ที่จะเข้ามาทำงานในประเทศอีกครั้ง
 • (ระยะเวลาการยื่น)แรงงานต่างชาติผู้ได้รับสิทธิแรงงานผู้ขยันที่ประสงค์จะเข้าประเทศเพื่อทำงานอีกครั้ง สามารถยื่นเรื่องได้ก่อนวันสิ้นสุด ระยะเวลาการทำงาน 3 เดือน ถึง 7 วัน ณ ศูนย์จัดหางาน

ขั้นตอนการเข้าประเทศใหม่

 • (แจ้งออกนอกประเทศ และกลับภูมิลำเนา) แรงงานต่างชาติ ก่อนออกนอกประเทศ ▲ ต้องทำสัญญาการจ้างงาน ▲ต้องคืนบัตรต่างด้าว ▲ต้องออกนอกประเทศก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุ
  • ต้องแจ้งการกลับภูมิลำเนากับหน่วยงานที่ทำการจัดส่ง ภายใน 7 วัน หลังออกนอกประเทศ
 • (ยื่นขอใบอนุมัติการออกวีซ่า) หลังผู้ใช้แรงงานออกนอกประเทศไปแล้ว นายจ้างต้องยื่นขอใบอนุมัติการออกวีซ่า ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สามารถยื่นได้ก่อนแรงงานต่างชาติออกนอกประเทศ)
 • (การรับการตรวจสุขภาพและ ยื่นขอวีซ่า) แรงงานต่างชาติ หลังจากกลับภูมิลำเนา ให้รับการตรวจสุขภาพและยื่นเอกสารที่จำเป็นสำหรับการออกวีซ่า ตามการแนะนำของหน่วยงานที่จัดส่ง
 • (เข้าประเทศและส่งมอบตัว) แรงงานต่างชาติเข้าประเทศแบบกลุ่มในวันที่HRD Koreaและหน่วยงานจัดส่งกำหนดไว้ จะย้ายไปสถานที่กำหนด( เข้าประเทศแบบบุคคลไม่ได้)
  • หลังตรวจสุขภาพ และทำประกันแบบเฉพาะระบบอนุญาตการจ้างงานแรงงานต่างชาติแล้ว นายจ้างจะรับตัวแรงงานต่างชาติไป
   * วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ จะเป็นวันหลังของวันที่เข้าประเทศ(วันที่ส่งมอบแก่นายจ้าง)