SiteMap

WorkinKorea

กระดานข่าวสาร
แนะนำระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ(ระบบEPS)
ข้อมูลการศึกษา
ห้องปรึกษา
แนะนำกิจกรรม

전체메뉴

แนะนำระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ(ระบบEPS)
외국인노동자와 함께 하는 WORK IN KOREA

ระเบียบว่าด้วยการเปลี่ยนสถานประกอบการ

เนื้อหาโดยสังเขปของการเปลี่ยนสถานประกอบการ

ความหมาย (ข้อห้ามที่เป็นไปตามกฎ, ที่ยกเว้นที่ได้รับอนุญาต)

 • ในระบบการอนุญาตการจ้างงานนั้น จะเป็นไปตามเงื่อนไขพิเศษการจ้างงานของสถานประกอบการสำหรับผู้ใช้แรงงานต่างชาติ โดยจะต้องได้รับอนุญาตการเข้าประเทศเกาหลี และจำเป็นต้องทำสัญญาจ้างงานก่อนเข้าประเทศ ว่าจะทำงานในสถานประกอบการเดิมที่ได้ทำสัญญาจ้างงานก่อนเข้าประเทศอย่างต่อเนื่องตามกฎ
 • แต่ถ้ามีเหตุผลจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถทำงานในสถานประกอบการได้อย่างต่อเนื่อง จะได้รับการยกเว้นให้สามารถย้ายสถานประกอบการที่ทำงานได้

คุณสมบัติ และเหตุผลในการยื่น

คุณสมบัติในการยื่น

 • จะต้องเป็นแรงงานต่างชาติที่เคยเปลี่ยนสถานประกอบการมาน้อยกว่า 3 ครั้ง ด้วยเหตุผลภายใต้กฎหมายที่ไม่สามารถทำงาน ในสถานประกอบการเดิมได้อีกต่อไป
  * สามารถย้ายสถานประกอบการได้มากที่สุด 3 ครั้ง ในระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้าประเทศ และสามารถต่อระยะเวลาการทำงานได้ 2 ครั้ง

เหตุผลที่ยื่น

 • นายจ้างต้องการยกเลิกสัญญาจ้างในขณะที่ยังอยู่ในสัญญา หรือปฏิเสธการต่อสัญญาหลังสัญญาสิ้นสุดลง โดยมีเหตุผลอันสมควร
 • กรณีผู้ประกอบการปิดกิจการชั่วคราว หรือเลิกกิจการ, ถูกยกเลิกการอนุญาตจ้างงาน, ไล่ลูกจ้างออก เช่น นายจ้างฝ่าฝืนเงื่อนไขสัญญาจ้าง หรือให้ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรม และลูกจ้างไม่มีความรับผิดชอบ ทำให้ไม่สามารถทำงานต่อไปได้ตามความคิดทั่วไป ซึ่งได้แจ้งต่อกระทรวงแรงงานแล้ว
  * ในกรณีนี้จะไม่นับเป็นจำนวนครั้งในการเปลี่ยนสถานประกอบการ
 • กรณีลูกจ้างมีสภาพร่างกายที่ไม่สามารถทำงานในสถานประกอบการนั้นได้ แต่สามารถทำงานในรูปแบบอื่นได้

ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง และการเปลี่ยนที่ทำงาน

ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง

 • ต้องยื่นเรื่องภายใน 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ยกเลิกสัญญาจ้างกับนายจ้าง โดยยื่นที่ศูนย์จัดหางาน จึงจะได้รับการออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนการจ้างงาน(ที่สำคัญต้องยื่นเรื่องต่ออายุวีซ่าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)
 • แรงงานต่างชาติจะได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนสถานที่ทำงานได้ภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ยื่นเรื่องเปลี่ยนสถานประกอบการ

การเปลี่ยนสถานที่ทำงาน

 • แนะนำแรงงานต่างชาติแก่นายจ้าง, ตอนที่แนะนำให้แจ้งแก่แรงงานต่างชาติให้ทราบด้วย (โดยทางข้อความ)
 • ถ้านายจ้างและลูกจ้างตกลงทำสัญญาจ้างงาน นายจ้างต้องได้รับอนุญาตในการจ้างงานจากศูนย์จัดหางาน และลูกจ้างต่างชาติต้องได้รับอนุญาต ให้เปลี่ยนที่ทำงานจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง