SiteMap

WorkinKorea

กระดานข่าวสาร
แนะนำระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ(ระบบEPS)
ข้อมูลการศึกษา
ห้องปรึกษา
แนะนำกิจกรรม

전체메뉴

แนะนำกิจกรรม
외국인노동자와 함께 하는 WORK IN KOREA

แนะนำกิจกรรม

การฝึกอบรมแรงงานต่างชาติและกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ

เป้าหมาย

 • ช่วยให้แรงงานต่างชาติที่เดินทางมาเกาหลีโดยระบบ EPS นั้น ปรับตัวให้กับสภาวะอุตสหากรรมอย่างรวดเร็ว
 • รากฐาน: กระทรวงแรงงานกำหนดเป็นสถาบันการอบรม วางรากฐานบน พ. ร. บ. การจ้างลูกจ้างต่างชาติ(ฉบับที่ 11) และข้อบังคับ(ฉบับที่ 18 ข้อที่ 2)
 • ลดปัญหาความแตกต่างและสร้างความมั่นคงด้านภาษาและวัฒนธรรมของลูกจ้างกับนายจ้าง โดยสนับสนุนลูกจ้างต่างชาติกับผู้ประกอบการ

การอบรมการทำงานสำหรับแรงงานต่างชาติ

จัดฝึกอบรมการทำงานสำหรับแรงงานลาว มองโกเลีย เวียดนามและไทย(ภาคอุตสาหกรรมและบริการ) เพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงานและป้องกันอุบัติเหตุในการทำงาน

 • ระยะเวลาการฝึกอบรม: 2คืน 3 วัน (16 ชั่วโมง) อบรมเป็นหมู่คณะ
 • วิชา: ประกอบด้วยวิชาต่าง ๆ ที่มีผลประโยชน์ต่อลูกจ้าง ให้ปรับตัวเข้ากับการทำงานในเกาหลี อย่างเช่น การสนทนาภาษาเกาหลี, วัฒนธรรมการทำงานในเกาหลี, กฎหมายที่เกี่ยวข้อง, ขั้นตอนให้คำปรึกษาและความทุกข์, ความปลอดภัยในการทำงาน, ฝีมือขั้นพื้นฐาน
 • จะมีการตรวจสุขภาพ ทำประกันค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศและประกันอุบัติเหตุในช่วงระยะเวลาการฝึกอบรม

นโยบายพื้นฐานในการจัดการฝึกอบรม

 • การฝึกอบรมนี้จัดโดยครูมืออาชีพและสอนด้วยภาษาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างระสิทธิภาพ การฝึกอบรมของแต่ละประเทศ
 • การใช้คู่มือและสื่อโสตทัศน์แต่ละภาษาเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการฝึกอบรม
 • การขยายการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้เชิงปฏิบัติการและป้องกันอุบัติเหตุในการทำงาน
 • การขยายฝึกอบรมเพื่อปรับปรุงสิทธิมนุษยชนของแรงงานต่างชาติ

การอบรมสำหรับนายจ้าง

 • การสมัครการประกันครบกำหนดออกนอกประเทศ, ประกันชดเชยค่าจ้างค้างจ่าย
 • การฝึกอบรมนายจ้างเรื่องระบบหรือกฏหมายการจ้างแรงงานต่างชาติเพื่อการบริหารแรงงานที่จำเป็น · การทำประกันครบกำหนดออกนอกประเทศและประการรับรองการค้างจ่ายค่าจ้าง
 • การรับเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแรงงานต่างชาติ

กิจกรรมสนับสนุนแรงงานต่างชาติและนายจ้าง

บริการให้คำปรึกษาและบริการล่ามสำหรับแรงงานต่างชาติกับนายจ้าง

 • บริการล่าม/ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์: สามารถให้คำปรึกษาความทุกข์ในสถานประกอบการ หรือใช้บริการล่ามได้ทางโทรศัพท์
 • บริการเยี่ยมสถานประกอบการ: สามารถให้คำปรึกษาได้ โดยเหมาะสมกับลักษณะพิเศษของสถานประกอบการของตน

เสนอข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการประสบความสำเร็จในการอยู่และการทำงานในเกาหลี

 • จัดให้ข้อมูลที่จะช่วยให้แรงงานต่างชาติปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ทำงาน หลังการฝึกอบรม
 • ส่งข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญให้แรงงานต่างชาติเป็นระยะเวลา 3 เดือนจากการเดินทางเข้ามาเกาลี (e-mail, 6 ครั้ง/3 เดือน)
 • การให้ข้อมูลเรื่องการเตรียมตัวกลับประเทศและการจ้างงานซ้ำแก่แรงงานต่างชาติผู้ที่ทำงานครบ33เดือนหลังเสร็จสิ้นการอบรมการทำงานแล้ว

สร้างเว็บไซท์(www.workinkorea.org)

 • เสนอข่างต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ EPS ภายในและภายนอกประเทศ
 • บริการให้คำปรึกษาสำหรับลูกจ้างต่างชาติหรือผูกประกอบการ

ปรับปรุงและเสริมประสิทธิผลการอบรม

 • โดยสร้างความสัมพันธ์และร่วมมือกับสถาบันการฝึกอบรมก่อนเข้าประเทศหรือสำนักงานจัดส่งแรงงาน
 • สนับสนุนให้สำนักงานจัดส่งแรงงานมาเยี่ยมสถาบันการฝึกอบรม
 • การอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่หรืออาจารย์ในสำนักงานจัดส่งแรงงาน

การจัดฝึกอบรมแรงงานสัมพันธ์สัญจร ให้คำปรึกษาและโครงการวัฒนธรรมต่างๆในแต่ละประเทศ

 • การฝึกอบรมแรงงานสัมพันธ์สัญจรและให้คำปรึกษา
 • การฝึกอบรมเพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงานของแรงงานต่างชาติและการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • สนับสนุนการให้คำปรึกษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์จากการทำงาน
 • การแนะนำวิธีเตรียมตัวสำหรับการกลับประเทศของแรงงานต่างชาติเพื่อประสบความสำเร็จ ในการใช้ชีวิตและตั้งถิ่นฐานในสังคมบ้าน
 • การจัดโครงการวัฒนธรรมต่างๆในแต่ละประเทศเพื่อให้มาร่วมแรงร่ามใจกันและสร้างภาพลักษณ์ ในเชิงบวกสำหรับประเทศเกาหลี

จัดและข้อมูลการจ้างแรงงานต่างชาติส่งให้ผู้ประกอบการ