SiteMap

WorkinKorea

กระดานข่าวสาร
แนะนำระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ(ระบบEPS)
ข้อมูลการศึกษา
ห้องปรึกษา
แนะนำกิจกรรม

전체메뉴

กระดานข่าวสาร
외국인노동자와 함께 하는 WORK IN KOREA

หน่วยงาต่างๆ นที่กี่ยวข้อง

กระทรวงการจ้างงานและแรงงาน (☎ 1350)

  • โคโยงเซนเตอร์(ในพื้นที่)  

กระทรวงยุติธรรม (☎ 1345)

  • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(ในพื้นที่)  
  • รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับชาวต่างชาติ(Hi-Korea)  

หน่วยงานเกี่ยวกับระบบใบอนุญาตการจ้างงาน

  • HRD KOREA สำนักบริการพัฒนาบุคลากรแห่งเกาหลี  
  • เว็บไซต์ระบบใบอนุญาตการจ้างงาน (EPS)