SiteMap

WorkinKorea

กระดานข่าวสาร
แนะนำระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ(ระบบEPS)
ข้อมูลการศึกษา
ห้องปรึกษา
แนะนำกิจกรรม

전체메뉴

กระดานข่าวสาร
외국인노동자와 함께 하는 WORK IN KOREA

ศูนย์ช่วยเหลือชาวต่างชาติ

ศูนย์ชวยเหลือแรงงานต่างชาติ

ชื่อศูนย์(เว็บไซต์) ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์ให้คำปรึกษาแรงงานต่างชาติ (www.hugkorea.or.kr) 경기도 안산시 단원구 고잔2길 16 에메랄드빌딩 3층 1577-0071
ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวในเกาหลี (www.migrantok.org) 서울 구로구 남부순환로 1291, 영진오피스 B동 1644-0644
ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวอืชองบู (ufwc.or.kr) 경기의정부시 경의로 94, 대자빌딩 1∼6층 031)838-9111
ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวคีมแฮ (www.gimhaekorea.or.kr) 경남김해시 가락로 81,아이조이빌딩 6∼7층 055)338-2727
ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวชังวอน (www.mfwc.or.kr) 경남창원시 마산합포구 3-15대로 203 1층 1899-5002
ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวอินชอน (www.infc.or.kr) 인천남동구 호구포로 220, 명진프라자 11∼12층 032)431-4545
ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวแดคู (www.dfwc.or.kr) 대구광역시 달성군 다사읍 달구벌대로 863 진광타워 8-9층 053)654-9700
ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวคชอนาน (www.cfwc.or.kr) 충남천안시 서북구 성정공원 5로 21, 스카이빌딩 4층 041)411-7000
ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวความชู (www.gjfc119.or.kr) 광주 광산구 풍영로 145번길 82 일흥아르디움 2, 5층 062-946-1199
ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวยังซัน (www.ysfc.or.kr) 경남 양산시 연호로 28 055)912-0255

ศูนย์กลางพื้นที่ขนาดเล็ก

เชื่อศุนย์ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่พักชั่วคราว
(사)한국이주노동자복지회 서울시 구로구 구로중앙로 217-1 5층 02-858-4115
엘림외국인지원센터 인천시 중구 인중로 146번길 6 032-766-1061
인천외국인노동자센터 인천시 남구 염전로 239번길 27-11 032-874-3613
부천이주민센터 경기도 부천시 원미구 계남로 336 3층 032-654-0664
(사)국경없는마을 김포이주민센터 경기도 김포시 양촌읍 양곡1로 40번길 29 2층 031-982-7661 O
오산이주노동자센터 경기도 오산시 성호대로 50번길 38 031-372-9301
평택외국인복지센터 경기도 평택시 평택로64번길 42 031-652-8855 O
안산외국인노동자의 집 경기도 안산시 단원구 원선로 26 라성3차 연립상가 2층 031-495-2288 O
안양이주민센터 경기도 안양시 만안구 안양4동 676-136 031-441-8501 O
(재)한국이주노동재단 경기도 광주시 경안동 33-32 2층 031-797-2688 O
천주교의정부교구 구리EXODUS 경기도 구리시 체육관로 153번길 18 031-566-1142 O
(사)함께하는 공동체 강원도 원주시 문막읍 왕건로143-7 070-7521-8097 O
충북외국인 이주노동자지원센터 충북 진천군 진천읍 교성리 319-1 043-534-6009
기독교 대한감리회 충북연회 충북 청주시 서원구 남이면 석판2길 8-21 043-238-7423 O
아산외국인노동자지원센터 충남 아산시 시장길 29 시민문화복지센터 203호 041-541-9112
대전외국인이주노동자종합지원센터 대전광역시 중구 목척7길 6 042-631-6242
(사)외국인노동자 문화센터 포항지부 경북 포항시 남구 오천읍 해병로347번길 34 054-291-0191 O
(사)경주외국인지원센터 경북 경주시 외동읍 입실로2길 21 2층 054-705-1828
꿈을 이루는 사람들 경북 구미시 지산1길 46-8 054-458-0755 O
천주교마산교구 창원이주민센터 경남 창원시 의창구 창이대로 600번길 2 055-275-8203
진주사랑의 집 경남 진주시 돗골로 7번길 7 055-763-0707 O
(사)삼산거주외국인지원협회 부산시 사상구 사상로 170번길 28-9 051-902-2248 O
천주교전주교구 성요셉노동자의 집 전북 익산시 중앙로 11길 41 063-852-6949
(사)외국인노동자 문화센터 광주광역시 광산구 평동로 29 (삼도동) 062-943-8930
가톨릭광주사회복지회이주민사목부 광주광역시 북구 태봉로 23 062-959-9335 O
순천로드월드비전 전남 순천시 조례못등1길 3-5(2층) 061-724-1127 O
여수외국인노동자 문화센터 전남 여수시 어항단지로 53 2층 061-644-3927 O
전남목포영암 외국인노동자 문화지원센터 전남 영암군 삼호읍 대불산단1로8길 23 061-462-8389 O
제주이주민센터 제주시 서광로 2길 35, 2층 064-712-1141 O
수원시외국인복지센터 경기도 수원시 팔달구 효원로 55 031-223-0075
이천시다문화가족지원센터 경기도 이천시 남천로 31 031-631-2260
남양주시외국인복지센터 경기도 남양주시 화도읍 가구단지 중앙길 2 031-594-5821
파주시건강가정 다문화가족지원센터 경기도 파주시 중앙로 229 031-949-9164
시흥시외국인복지센터 경기도 시흥시 공단1대로 259번길 5 031-434-0411 O