SiteMap

WorkinKorea

กระดานข่าวสาร
แนะนำระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ(ระบบEPS)
ข้อมูลการศึกษา
ห้องปรึกษา
แนะนำกิจกรรม

전체메뉴

แนะนำระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ(ระบบEPS)
외국인노동자와 함께 하는 WORK IN KOREA

ประกันเงินเทจิกึม

ประกันครบกำหนดออกนอกประเทศ

เพื่อให้นายจ้างที่จ้างแรงงานต่างชาติ จ่ายเงินเทจิกึมแก่แรงงานต่างชาติที่จะกลับประเทศ หรือระยะเวลาสัญญาสิ้นสุดลง

 • วันที่สัญญาจ้างงานมีผลบังคับใช้ : วันที่เข้ามาในประเทศเกาหลี (สำหรับผู้เข้าใหม่ที่ถือวีซ่าประเภท E-9) หรือ วันที่เริ่มทำงาน ตามสัญญา (สำหรับผู้ถือวีซ่าประเภท H-2 หรือ ผู้ที่เปลี่ยนสถานประกอบการ สำหรับผู้เข้าใหม่ที่ถือวีซ่าประเภท E-9)
 • หากไม่ทำประกัน จะถูกปรับไม่เกิน5ล้านอวน, ค่าปรับกรณีที่ที่ชำระเงินค่าประกันล่าช้า 3ครั้งขึ้นไป (ครั้งที่1: 800,000 วอน, ครั้งที่2: 1,600,000 วอน, ครั้งที่ 3: 3,200,000 วอน)

กลุ่มเป้าหมายผู้ทำประกัน

 • (ตามกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานต่างชาติ) นอกเหนือจาก พ.ร.บ.ข้อที่ 18 และ ข้อที่ 18 วรรค 2 แล้ว คือนายจ้างที่ลูกจ้างต่างชาติมีระยะเวลาการทำงานเหลือ 1 ปีขึ้นไป
 • นายจ้างที่จ้างแรงงานต่างชาติที่ย้ายสถานประกอบการแล้ว ระยะเวลาการทำงานเหลือ 1ปีขึ้นไปนั้น ต้องทำประกันรับรองการออกนอกประเทศ ภายใน15วัน ตั้งแต่วันที่สัญญาจ้างงานมีผลบังคับใช้

ขั้นตอนการสมัครทำประกัน

 • นายจ้างสมัครทำประกันโดยผ่านศูนย์ฝึกอบรมแรงงาน หรือตัวแทนบริษัทประกันภัยที่ถูกแต่งตั้ง
 • เมื่อฝากเงินค่าประกันในบัญชีธนาคารภายในเวลากำหนดแล้ว เงินจะถูกตัดจากบัญชีไปโดยอัตโนมัติเมื่อสมัครทำประกัน

อัตราเบี้ยประกัน : 8.3%ของเงินเดือน (เงินค่าจ้างปกติ), ชำระทุกเดือน

สาเหตุในการจ่ายและขั้นตอนการขอรับเงินประกัน

 • (สาเหตุของการจ่ายเงินประกัน) แรงงานต่างชาติที่ทำงานครบ 1ปีขึ้นไปในสถานประกอบการที่เดิม กลับประเทศ (ยกเว้นกรณีกลับประเทศเป็นเวลาชั่วคราว), เสียชีวิตและการเปลี่ยนแปลงสถานภาพการพำนักอาศัย
 • กรณีที่ทำงานน้อยกว่า 1ปี นายจ้างเองจะได้เป็นผู้เอาประกัน
 • (ขั้นตอนขอรับ): แรงงานต่างชาติยื่นขอรับเงินประกันโดยส่งเอกสารยื่นขอเงินค่าประกัน, สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร, เอกสารรับรองตัวตน ฯลฯ แก่บริษัทประกัน
 • กรณีที่แรงงานต่างชาติเสียชีวิต ต้องยื่นใบมรณะบัตร (รับรองโดยสถานทูตฯของประเทศที่ส่งตัวมา) และสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของครอบครัวผู้เสียชีวิต โดยครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นผู้ขอรับเงินประกัน

เอกสารที่จำเป็นเพื่อยื่นขอรับเงินประกัน

กรณีลูกจ้างยื่นขอรับ กรณีที่นายจ้างยื่นขอรับ
 • เอกสารยื่นขอรับเงินค่าประกัน 1ฉบับ
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร1ฉบับ (เป็นบัญชีส่วนตัวของแรงงานต่างชาติ)
 • บัตรต่างด้าวหรือ หนังสือเดินทาง
 • ใบมรณะบัตร (กรณีเสียชีวิต)
 • เอกสารยื่นขอรับเงินค่าประกัน 1ฉบับ, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ 1ฉบับ
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร 1ฉบับ (เป็นบัญชีองค์กร-นิติบุคล, บัญชีของวิสาหกิจส่วนบุคคล-ตัวแทนบริษัท)
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ 1ฉบับ
  เอกสารรายงานการเปลี่ยนการจ้างงาน
 • (ระยะเวลาการจ่ายเงินประกัน) ภายใน14วัน ตั้งแต่วันที่แรงงานต่างชาติเดินทางกลับประเทศ
 • กรณีที่ยื่นขอเงินประกันตาม การเปลี่ยนแปลงสถานภาพการพำนักอาศัย หรือเสียชีวิต หรือยื่นขอเงินประกันหลังเดินทางออกนอก ประเทศนั้น จ่ายเงินประกันภายใน 14วัน ตั้งแต่วันที่ยื่นขอ

การจ่ายเบี้ยประกัน

 • หลังจากได้รับการยืนยันเหตุผลที่ต้องจ่ายเบี้ยประกัน และผู้เอาเงินประกันจากบริษัทประกันแล้ว จะจ่ายเงินประกันให้แก่แรงงานต่างชาติ (ได้รับที่สนามบิน หรือ โอนเข้าบัญชีธนาคารของประเทศของตน) หรือนายจ้าง (โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร)

การจัดการ “การบริการ (แอพพลิเคชั่น) โทรศัพท์มือถือ EPS” สำหรับการจำลองการคำนวณเงินเทจิกึม

 • มีจุดประสงค์ในการพัฒนาเพื่อใช้อ้างอิงการจำลองการคำนวณเงินเทจิกึมให้แก่แรงงานต่างชาติที่(คาดว่า)จะออกจากงาน
  • การสอบถามจำนวนยอดเงินประกันการเดินทางกลับประเทศที่คาดว่าจะได้รับ
  • การจำลองการคำนวนเงินเทจิกึม
  • จัดการโดยเชื่อมกันเพื่อคำนวณผลต่างเงินเทจิกึม