SiteMap

WorkinKorea

กระดานข่าวสาร
แนะนำระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ(ระบบEPS)
ข้อมูลการศึกษา
ห้องปรึกษา
แนะนำกิจกรรม

전체메뉴

แนะนำระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ(ระบบEPS)
외국인노동자와 함께 하는 WORK IN KOREA

ประกันค่าเดินทางกลับประเทศ

ประกันรับรองการค้างจ่ายค่าจ้าง

เป็นประกันที่คุ้มครองแรงงานต่างชาติจากเรื่องการค้างชำระค่าจ้าง, นายจ้างสมัครทำประกันภายโดยกำหนดให้แรงงานต่างชาติเป็นผู้เอาประกัน หรือผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ โดยต้องทำประกันภายในเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันที่สัญญาจ้างงานมีผลบังคับใช้

หากไม่ทำ ต้องจ่ายค่าปรับไม่เกิน 5,000,000วอน

กลุ่มเป้าหมายผู้ทำประกัน

 • สถานประกอบการที่มีผู้ใช้แรงงานประจำน้อยกว่า300คน ผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง จากกฎหมายการสิทธิ เจ้าหนี้ค่าจ้าง

ขั้นตอนในการทำประกัน

 • นายจ้างสามารถสมัครทำประกันโดยผ่านศูนย์ฝึกอบรมแรงงาน หรือตัวแทนบริษัทประกันภัยที่ถูกแต่งตั้ง (บริษัท โซลประกันภัย จำกัด)
 • เมื่อฝากเงินค่าประกันในบัญชีธนาคารภายในเวลากำหนดแล้ว เงินจะถูกตัดจากบัญชีไป โดยอัตโนมัติเมื่อสมัครทำประกัน

อัตราเบี้ยประกัน: ตามมาตรฐานอยู่ที่ 15,000วอน ต่อปี, ชำระเป็นเงินก้อน

สาเหตุในการจ่าย และขั้นตอนการขอรับเงินประกัน

 • (เหตุในการจ่ายเงินประกัน) กรณีที่ได้รับการยืนยันข้อเท็จจริงการค้างจ่ายเงินเดือนจากกรมแรงงาน จังหวัดที่ควบคุม ดูแลสถานประกอบการนั้นๆ
 • (ขั้นตอนการยื่นขอรับเงิน) หลังได้รับหนังสือยืนยันการค้างจ่ายเงินเดือนจากกรมงานแรงงานจังหวัด (ส่วนปรับปรุง แผนงาน) ที่ควบคุมดูแลสถานประกอบการนั้นๆ ให้นำไปยื่นขอรับเงินประกัน ที่บริษัทประกัน
 • < เอกสารที่ยื่นขอรับเงินประกัน >
  • ① เอกสารยื่นขอรับเงินประกัน 1ฉบับ, สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร1ฉบับ (บัญชีส่วนตัว)
  • ② เอกสารรับรองตัวตนการเป็นแรงงานต่างชาติ (สำเนาหนังสือเดินทาง หรือบัตรต่างด้าว) 1ฉบับ
  • ③ หนังสือยืนยันการจ่ายเงินเดือนล่าช้า (จากกรมแรงงาน) 1ฉบับ

การจ่ายเงินค่าประกัน

 • หลังจากที่บริษัทประกันจะสืบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการค้างจ่ายค่าจ้างในส่วนจำนวนเงินที่ค้างจ่าย จะจ่ายเงินประกันในส่วนที่ค้างจ่ายค่าจ้าง