SiteMap

WorkinKorea

กระดานข่าวสาร
แนะนำระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ(ระบบEPS)
ข้อมูลการศึกษา
ห้องปรึกษา
แนะนำกิจกรรม

전체메뉴

แนะนำระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ(ระบบEPS)
외국인노동자와 함께 하는 WORK IN KOREA

ประกันการค้างจ่ายค่าจ้าง

ประกันค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับ

คือประกันภัยที่สมัครทำประกันภายใน๓เดือน นับตั้งแต่วันที่สัญญาจ้างงานมีผลบังคับใช้ เพื่อเตรียมสำหรับค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการเดินทางกลับประเทศของแรงงานต่างชาติ

* หากไม่สมัครทำประกัน จะต้องจ่ายค่าปรับ (ครั้งที่1: 800,000 วอน, ครั้งที่2: 1,600,000 วอน, ครั้งที่ 3: 3,200,000 วอน)

กลุ่มเป้าหมายผู้ทำประกัน : แรงงานต่างชาติทั้งหมด (ไม่มีการยกเว้น)

ขั้นตอนการสมัครทำประกัน

  • สมัครโดยผ่านศูนย์ฝึกอบรมแรงงาน หรือตัวแทนบริษัทประกันภัยที่ถูกแต่งตั้ง
  • จ่ายเงินค่าประกันค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศโดยโอนเข้าบัญชีที่ทำไว้ตอนที่รับการฝึกอบรมการทำงานตามกำหนดการชำระค่าประกัน เงินค่าประกันจะถูกตัดจากบัญชีไปโดยอัตโนมัติเมื่อสมัครทำประกัน

อัตราเบี้ยประกัน : แต่ละประเทศจะอยู่ที่ 400,000 -600,000 วอน, จ่ายเป็นเงินก้อน หรือ ผ่อนชำระเป็น๓งวด

* 400,000วอน(ไทย, จีน, ฟิลิปินส์, อินโดนีเซีย, เวียดนาม)
* 500,000วอน (มองโกเลีย กัมพูชา, เนปาล, อุชเบกิสถาน, บังคลาเทศ, พม่า, ปากีสถาน, ติมอร์ ตะวันออก, คีร์กีชสถาน,ลาว)
* 600,000วอน(ศรีลังกา)

สาเหตุในการจ่าย และขั้นตอนการขอรับเงินประกัน

  • (เหตุผลการจ่ายเงินประกัน) การเดินทางกลับประเทศหลังครบระยะเวลาการพำนักอาศัย, กลับประเทศก่อนที่จะครบระยะเวลาสัญญาการพำนักอาศัย เนื่องจากเหตุผลส่วนตัว (ยกเว้นการกลับประเทศชั่วคราว), แรงงานต่างชาติซึ่งกลับประเทศโดยสมัครใจ หรือโดนส่งกลับประเทศ
  • (ขั้นตอนยื่นขอรับเงินประกัน): หลังจากขอรับ ‘หนังสือยืนยันการกลับประเทศ’ จากกรมแรงงาน (ศูนย์การจัดหางาน) ที่สถานประกอบการได้ รับการคุ้มครองแล้ว นำเอกสารไปยื่นขอรับเงินค่าประกันที่บริษัทประกัน
เอกสารที่ยื่นขอรับเงินประกัน
  1. 1เอกสารยื่นขอรับเงินประกัน 1ฉบับ, สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร1ฉบับ (บัญชีส่วนตัว)
  2. 2เอกสารรับรองตัวตนการเป็นแรงงานต่างชาติ(หนังสือเดินทาง หรือบัตรต่างด้าว) 1ฉบับ
  3. 3หนังสือยืนยันการกลับประเทศ(จากกรมแรงงาน) 1ฉบับ

การจ่ายเงินค่าประกัน

  • หลังจากบริษัทประกันได้ตรวจสอบเหตุผลที่ต้องจ่ายเงินค่าประกันแล้ว