SiteMap

WorkinKorea

กระดานข่าวสาร
แนะนำระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ(ระบบEPS)
ข้อมูลการศึกษา
ห้องปรึกษา
แนะนำกิจกรรม

전체메뉴

แนะนำระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ(ระบบEPS)
외국인노동자와 함께 하는 WORK IN KOREA

ประกันอุบัติภัย

ประกันอุบัติภัย

คือประกันภัยที่ทำภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่สัญญาจ้างงานมีผลบังคับใช้ เพื่อคุ้มครองแรงงานต่างชาติจากอุบัติภัยในการทำงานทั้งกรณีที่เสียชีวิต หรือ กรณีทุพพลภาพถาวร

* หากไม่ทำ จะต้องถูกปรับไม่เกิน 5ล้านวอน

เป้าการใช้: แรงงานต่างชาติทุกคน (ไม่ถูกยกเว้น)

ขั้นตอนการสมัครประกัน

 • นายจ้างสมัครทำประกันโดยผ่านศูนย์ฝึกอบรมแรงงาน หรือตัวแทนบริษัทประกันภัยที่ถูกแต่งตั้ง
 • จ่ายเงินค่าประกันอุบัติภัยโดยโอนเข้าบัญชีที่ทำไว้ตอนที่รับการฝึกอบรมการทำงานตามกำหนดการชำระ ค่าประกัน เงินค่าประกันจะถูกตัดจากบัญชีไปโดยอัตโนมัติเมื่อสมัครทำประกัน
  • ระยะเวลาสัญญาประกัน จะตามระยะเวลาสัญญาว่าจ้างงาน กรณีที่จ้างงานซ้ำแล้ว จะต้องทำประกันอุบัติภัยอีก
  • กรณีออกนอกประเทศ ภายในระยะเวลาสัญญาประกัน จะคืนเงินประกันส่วนที่เหลือ

อัตราเบี้ยประกัน: ประมาณ 20,000 วอน ต่อปี( ต่างกันตามเพศ อายุ ฯลฯ) จ่ายเงินก้อน

เหตุผลแห่งการจ่ายเงินประกัน และขั้นตอนยื่นขอเงินประกัน

 • (เหตุผลแห่งการจ่ายเงินประกัน) ความพิการระดับสูงหรือเสียชีวิต เนื่องจากเหตุผลใดๆ ที่ไม่ใช่ตอนปฏิบัติงาน
กรณีในการใช้ประกัน เงินชดเชย
การเสียชีวิต หรือได้รับระดับพิการระดับสูงจากอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บ ที่ไม่ใช่เนื่องจากการปฏิบัติงาน ไม่เกิน30ล้านอวน
การเสียชีวิต หรือได้รับระดับพิการระดับสูงจากอาการโรค ที่ไม่ใช่เนื่องจากการปฏิบัติงาน ไม่เกิน15ล้านอวน
 • (ขั้นตอนการยื่นขอ) กรณีที่แรงงานต่างชาติประสบอันตราย หรือป่วยจนพิการ หรือเสียชีวิต ซึ่งไม่ใช่เนื่องจากการปฏิบัติงาน แรงงานต่างชาติตนหรือครอบครัวของผู้ตาย ยื่นขอเงิ่นชดเชยจากผู้แทนบริษัทประกันภัย

เอกสารที่ยื่นขอเงินค่าประกัน

จำเนก เอกสารที่จำเป็น
ระดับพิการ
 • ① ใบยื่นขอรับเงินค่าประกัน1ฉบับ
 • ② เอกสารรับรองตนของแรงงานต่างชาติ(สำเนาของหนังสือเดินทางหรือบัตรต่างด้าว) 1ฉบับ
 • ③ ใบวินิจัยความพิการ1ฉบับ
 • ④ สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของตน1ฉบับ
กรณีเสียชีวิต
 • ① ใบยื่นขอรับเงินค่าประกัน1ฉบับ
 • ② ใบรับรองครอบครัวของผู้ตาย1ใบ(หนังสือรับรองความสัมพันธ์)
 • ③ ใบมรณบัตร1ฉบับ
 • ④ สำเนาสมุดบัญชีธนาคารของตน1ฉบับ

การจ่ายเงินประกัน

 • จ่ายเงินประกันทางบัญชีธนาคารของแรงงานต่างชาติ หรือครอบครัวของผู้เสียชี