SiteMap

WorkinKorea

กระดานข่าวสาร
แนะนำระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ(ระบบEPS)
ข้อมูลการศึกษา
ห้องปรึกษา
แนะนำกิจกรรม

전체메뉴

ห้องปรึกษา
외국인노동자와 함께 하는 WORK IN KOREA

แนะนำหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน

แรงงานชาวต่างชาติสามารถแจ้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อขอความช่วยเหลือต่อปัญหา หรือการได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม และไม่สมเหตุสมผลขณะถูกว่าจ้างได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความทุกข์และบทบาทต่างๆ

กระทรวงแรงงาน

 • กระทรวงแรงงาน คือ สถานที่ที่ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาของแรงงานต่างชาติ ผู้ที่ได้รับการปฎิบัติอย่างไม่เป็นธรรมในระหว่างการว่าจ้างงาน กระทรวงมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการมอบหมายงาน ให้แก่แต่ละแผนก นอกจากนี้ยังรับและให้คำปรึกษาปัญหาที่จะดำเนินการในสำนักงานรับคำร้องเรียน
แผนกที่รับผิดชอบ รายละเอียดของการแก้ปัญหา
สำนักงาน(สาขา)การควบคุมสถานที่ทำงานแรงงานท้องถิ่น แผนกการดูแลตรวจตรา

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายมาตรฐานแรงงาน

 • ไม่จ่ายค่าจ้าง เงินเทจิกึม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าแรง
 • การกระทำรุนแรงในสถานประกอบการโดยเจ้าของกิจการหรือผู้จัดการอื่นๆ
 • ความไม่สอดคล้องกันของชั่วโมงทำงาน รวมทั้งการบังคับใช้แรงงาน
สำนักงาน(สาขา)การควบคุมสถานที่ทำงานแรงงานท้องถิ่น การป้องกันอุบัติภัยในสถานที่ทำงาน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสุขอนามัยและความปลอดภัยในอุตสาหกรรม

 • ความปลอดภัยและพลานามัยในอุตสาหกรรม
แผนกประสานงานท้องถิ่นศูนย์การจ้างงาน ในสังกัดกระทรวงแรงงานที่ควบคุมเขตพื้นที่

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานของแรงงานต่างชาติ และอื่น ๆ การควบคุมดูแลสถานที่ทำงานและการมอบหมายงาน

 • การจัดการในการเปลี่ยนสถานที่ทำงาน และนายหน้าหางานให้ลูกจ้างชาวต่างชาติ
 • รับรายงานการจ้างงาน การหลบหนี และอื่น ๆ เกี่ยวกับลูกจ้างชาวต่างชาติ
 • ออกเอกสารรับรองประเภทต่าง ๆ ที่ถูกร้องขอระหว่างการอยู่อาศัย เช่น
การออกเอกสารรับรองการทำงานและอื่น ๆกระทรวงแรงงาน ศูนย์ให้คำปรึกษา (☎1350)

ให้การสนับสนุนด้านภาษาแก่แรงงานชาวต่างชาติ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย แพ่ง และให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลายๆหน่วยงาน และ อื่น ๆ

กระทรวงแรงงาน คณะกรรมการแรงงาน

บรรเทาทุกข์จากการบอกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. มาตรฐานแรงงาน

กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาแก่ชาวต่างชาติ

สำนักงานที่แก้ไขปัญหาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมือง ปัญหาตลอดระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศ หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนของลูกจ้างชาวต่างชาติในประทศเกาหลี (☎ 1345)

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

องค์กรที่ทำหน้าที่สืบสวนและบรรเทาทุกข์ที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการกระทำอันเป็นการแบ่งแยก

* ระเบียบขั้นตอนการดำเนินการ : ขอคำปรึกษาและยื่นคำร้องทุกข์ → สืบสวน (สืบสวนฝ่ายต่าง ๆ ขอข้อมูล และอื่น ๆ) → ให้คำแนะนำในการกระทำเพื่อบรรเทาทุกข์ เป็นต้น → ส่งแฟ้มคำร้องไปยังอัยการ ในกรณีที่พบว่าเป็นความผิดทางอาญาของผู้ละเมิดคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สมาคมสวัสดิการแรงงานเกาหลี

ในกรณีที่แรงงานชาวต่างชาติได้รับบาดเจ็บเนื่องจากการทำงาน, เจ็บป่วย, พิการ หรือเสียชีวิต แรงงานชาวต่างชาติจะได้รับการช่วยเหลือด้าน การรักษาพยาบาลและเงินประกันผ่านการยื่นขอค่าชดเชยการรักษาพยาบาล (ค่าชดเชยจากอุบัติเหติทางอุตสาหกรรม ☎ 1577-0075)

ศูนย์ให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างชาติ

ให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ เช่น การให้คำปรึกษาปัญหา, การเรียนภาษาเกาหลี, กฎหมายในชีวิตประจำวัน, และการเรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลี เป็นต้น

ศูนย์ให้คำปรึกษาแรงงานต่างชาติ

การให้คำปรึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

* ให้คำปรึกษาด้วยภาษาต่างประเทศทั้งหมด 16 ภาษา ให้คำปรึกษาโดยภาษาท้องถิ่นของแรงงานเอง

สถานีตำรวจ · สถานีดับเพลิง

  กรณีแจ้งเหตุอาชญากรรมต่าง ๆ (경찰서สถานีตำรวจ, ☎112)

  การแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย เช่น ไฟไหม้ หรือผู้ป่วยฉุกเฉิน (소방서สถานีดับเพลิง, ☎119)

ศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับหญิงต่างชาติ

เบอร์โทรฉุกเฉินสำหรับสตรี 1366 ในกรณีความรุนแรง และการคุกคามทางเพศ