SiteMap

WorkinKorea

MỤC THÔNG TIN
CHẾ ĐỘ CẤP PHÉP TUYỂN DỤNG
GÓC HỌC TẬP
MỤC TƯ VẤN
GIỚI THIỆU TRUNG TÂM

전체메뉴

MỤC THÔNG TIN
외국인노동자와 함께 하는 WORK IN KOREA

Cơ Quan Nhà Nước

Bộ tuyển dụng lao động (☎ 1350)

  • Trung tâm việc làm(trực thuộc nơi cư trú)  

Bộ tư pháp (☎ 1345)

  • Phòng XNC chính sách nguồn nhân lực người nước ngoài trụ sở chính (trực thuộc nơi cư trú)  
  • Cổng thông tin điện tử chính phủ dành cho người LĐNN (Hi-Korea)  

Cơ quan liên quan với chương trình cấp phép tuyển dụng

  • Cơ quan trát triển nguồn nhân lực HQ  
  • Trang Web (EPS) của chương trình cấp phép tuyển dụng